MEPs urge Romanian president not to promulgate law forbidding discussions on gender and gender identity

Pixabay/DavidRockDesigntlgb

[unnofficial Romanian translation below]

Romanian President, Klaus Iohannis

Cotroceni Palace | 1-3, Geniului Blvd.

6th District – Bucharest, Romania

Brussels, 24 June 2020

Subject: Request to reject bill L87/2020, “Legislative proposal to modify and complete the Law regarding National Education nr. 1/2011”

Dear Romanian President, Klaus Iohannis,

On Tuesday, 16 June 2020, the Romanian Senate approved a bill that forbids any discussion on “gender identity theory or opinion” in Romanian schools and educational establishments. 

The bill reads:

 “in the units, in the educational institutions and in all the spaces destined to the vocational education and training, including in the extracurricular education activities education are prohibited:

e) activities in order to spread the theory or opinion of gender identity, understood as the theory of opinion that gender is a concept different from biological sex and that gender and sex are not always the same thing”.

The promulgation of this bill would further endanger the lives of men, women and girls, transgender and gender-diverse persons, since denying the reality of gender is failing to acknowledge the social realities lived by different people on the basis of their gender. Ignoring these differences does not erase them. In particular, this bill may have a catastrophic impact on the lives of trans persons, who are already victims of intense discrimination in Romania.

According to the EU Fundamental Rights Agency, Romania faces a significant problem regarding the protection of its LGBTI population from discrimination and violence:

  • It is, together with Poland, the EU country registering the highest rate of physical or sexual assaults of LGBTI persons in the last five years (15%)
  • it is equally among the 5 countries in Europe where the majority of the LGBTI population is almost or never open about being LGBTI;
  • in particular, trans persons in the EU experience the most harassment due to being LGBTI: 1 in every 2 trans persons has claimed to have been harassed due to being LGBTI. Romania counts on the second largest percentage in the EU of persons in this situation (43%).[1]

These numbers are shocking and highlight why forbidding the discussion of gender identity in schools and other educational settings may impede the development of acceptance and tolerance towards transgender persons and further contribute to their social ostracization, discrimination and potential harm. Equally, stopping any discussion on the topic of gender identity may further serve to contribute to ignorance on transgender persons’ lives, lack of awareness regarding their needs and consequent lack of legislation addressing them.

In 2018, the European Parliament adopted a resolution where it condemned vis-à-vis Hungary “the attacks on free teaching and research, in particular on gender studies“ and called for “the fundamental democratic principle of educational freedom to be fully restored and safeguarded.”[2] The current situation in Romania follows the same trail of attempting to restrict academic freedom under the guise of fighting a fictional “gender ideology”. 

Furthermore, Romania has signed the Istanbul Convention in 2014. Its ratification and entry into force in 2016 make it difficult to understand how its implementation would be undertaken if the concept of gender is completely erased. In particular, the term gender is clearly defined as “the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men”, which intends to fight, among others, gender-based violence and domestic violence.

Romania’s obligations under the Istanbul Convention to prevent and combat gender-based violence and domestic violence, as well as the obligations under the European Convention on Human Rights to uphold the principle of non-discrimination, will not cease to exist. Equally, trans persons in Romania will not disappear because of a prohibition on gender identity being addressed in educational settings. This is a crucial moment for Romania to choose between the promotion of equality or ignorance, knowledge or censorship.

In accordance with the above, we urge you to reject passing into law the above-mentioned bill, adopting instead a posture of promotion of diversity and equality, which is at the heart of the Romanian Constitution and the European project.

Yours sincerely,


Dragă dl. Klaus Iohannis, Președinte al României,

Marți, pe 16 iunie 2020, Senatul României a aprobat un proiect de lege care interzice orice fel de discuție despre “teoria sau opinia identității de gen” în școlile românești și în instituțiile educaționale.

Legea menționează:

“în unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile dedicate educației și formării profesionale, inclusiv în unitățile care oferă educație extrașcolară sunt interzise:

e). activitățile în vederea răspândirii teoriei sau opiniei identității de gen, înțeleasă ca teoria sau opinia că genul este un concept diferit de sexul biologic și că cele două nu sunt întotdeauna aceleași”

Promulgarea acestei legi ar pune în pericol viețile bărbaților, femeilor, fetelor, persoanelor transgender și persoanelor cu identități de gen diverse. Negarea realității genului înseamnă nerecunoașterea realităților trăite de diferite persoane ca rezultat al identităților lor de gen. Ignorarea acestor diferențe nu înseamnă ștergerea lor. În mod particular, această lege ar avea un impact catastrofic asupra vieții persoanelor trans, care sunt deja victimele constante ale discriminării în România.

Conform Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), România se confruntă cu o problemă semnificativă privind protecția persoanelor LGBTI în fața discriminării și violenței.

  • România, împreună cu Polonia, este țara din UE cu cele mai ridicate rate de abuz fizic și sexual împotriva persoanelor LGBTI în ultimii cinci ani (15%)
  • România este printre cele cinci țări din UE unde majoritatea populației LGBTI nu este deschisă niciodată sau aproape niciodată legat de identitatea lor de gen sau orientarea sexuală
  • În mod particular, persoanele trans din UE au parte de ratele cele mai mari de hărțuire pentru că fac parte din comunitatea LGBTI: 1 din 2 persoane trans a fost hărțuită pe baza identității sale. România este țara cu al doilea cel mai mare procent din UE de persoane trans hărțuite (43%)

Aceste numere sunt șocante și pun în lumină de ce interzicerea discuției despre identitatea de gen în școli și alte contexte educaționale ar putea opri dezvoltarea acceptării și toleranței față de persoane trans și ar putea contribui și mai mult la ostracizarea lor, discriminare și posibil la creșterea ratei de violență. De asemenea, a opri orice discuție despre identitatea de gen ar contribui și mai mult la invizibilitatea și lipsa de informare asupra vieților și nevoilor comunității transgender, precum și asupra lipsei legislației care să adreseze aceste nevoi.

În 2018, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în care condamnă, vis-a-vis de situația de Ungaria “atacurile la educația și cercetarea liberă, în particular legat de studiile de gen”, cerând ca “principiul democratic fundamental al educației libere să fie complet restaurat și protejat” . Situația actuală din România urmează aceiași pași în încercarea de a restricționa libertatea academică sub premisa luptei cu pericolul unei ficționale “ideologii de gen”.

Mai mult, România a semnat Convenția de la Istanbul în 2014, aceasta intrând în vigoare în anul 2016. Este dificil să ne imaginăm cum această convenție ar putea fi implementată dacă conceptul de gen este șters. În mod specific, termenul de gen este definit clar în Convenție ca “rolurile construite social, atitudine, activitățile, atributele pe care o anumită societate le consideră potrivite pentru femei și bărbați”, scopul acesteia fiind, printre altele, combaterea violenței motivate de gen și violenței domestice.

Obligațiile României sub convenția de la Istanbul de a preveni și combate violența de gen și violența domestică, precum și obligațiile sub Convenția Europeană a Drepturilor Omului de a menține principiul nediscriminării continuă să există. Persoanele trans din România nu vor dispărea dacă identitatea de gen nu mai poate fi menționată în contexte educaționale. Acesta este un moment crucial pentru România, în care trebuie să aleagă între promovarea egalității sau a ignoranței, a cunoștințelor științifice sau a cenzurii.

În concordanță cu cele menționate mai sus, solicităm să respingeți proiectul legislativ menționat, promovând, în loc, principiile diversității și egalității, care stau la baza Constituției României și proiectului european.


Katarina BARLEY, EP Vice-President

Heidi HAUTALA, EP Vice-President

Fabio Massimo CASTALDO, EP Vice-President

Frederick FEDERLEY, Vice-President, Renew Europe 

Frédérique RIES, Vice-President, Renew Europe 

Katalin CSEH, Vice-President, Renew Europe 

Alice KUHNKE, Vice-President, Greens/European Free Alliance and LIBE Committee Member

Ernest URTASUN, Vice-President, Greens/European Free Alliance 

Gwendoline DELBOS-CORFIELD, Vice-President, Greens/European Free Alliance and LIBE Committee Substitute

Kira PETER-HANSEN, Vice-President, Greens/European Free Alliance 

Terry REINTKE, Vice-President, Greens/European Free Alliance and LIBE Coordinator for Greens-EFA

Marisa MATIAS, Vice-President, European United Left/Nordic Green Left

Marc ANGEL, Co-Chair, LGBTI Intergroup

Malin BJÖRK, Vice-Chair, LGBTI Intergroup and LIBE Committee Substitute

Maria WALSH, Vice-Chair, LGBTI Intergroup and LIBE Committee Substitute

Sophie IN’T VELD, Vice-Chair, LGBTI Intergroup and LIBE Committee Coordinator for Renew Europe

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE), Chair 

Birgit SIPPEL, LIBE Committee Coordinator for the Socialists & Democrats

Evin INCIR, LIBE Committee Member

Sylwia SPUREK, LIBE Committee Member

Ramona STRUGARIU, LIBE Committee Member

Tomas TOBÉ, LIBE Committee Member

Abir AL-SAHLANI, LIBE Committee Substitute

Anne-Sophie PELLETIER, LIBE Committee Substitute

Delara BURKHARDT, LIBE Committee Substitute

Dietmar KÖSTER, LIBE Committee Substitute

Erik MARQUARDT, LIBE Committee Substitute

Giuliano PISAPIA, LIBE Committee Substitute

Hilde VAUTMANS, LIBE Committee Substitute

Tanja FAJON, LIBE Committee Substitute

Antoni COMÍN I OLIVERES

Aurore LALUCQ

Brando BENIFEI

Christel SCHALDEMOSE

Eider GARDIAZÁBAL RUBIAL

Evelyn REGNER

Francisco GUERREIRO

Gabriele BISCHOFF

Irène TOLLERET

Isabel CARVALHAIS

José GUSMÃO

Karen MELCHIOR

Łukasz KOHUT

Manuel BOMPARD

Margrete AUKEN

Maria NOICHL

María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

Marianne VIND

Mario FURORE

Milan BRGLEZ

Mónica Silvana GONZÁLEZ

Monika VANA

Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

Niels FUGLSANG

Petra DE SUTTER

Pierre KARLESKIND

Rasmus ANDRESEN

Rosa D’AMATO

Sara CERDAS

Silvia MODIG

Sirpa PIETIKÄINEN

Svenja HAHN

Tilly METZ

Vera TAX[1] Fundamental Rights Agency (May 2020), “A long way to LGBTI equality”, accessible on  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality_en.pdf.

[2] European Parliament resolution of 12 September 2018 on a proposal calling on the Council to determine, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded accessible on https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html.