Four Intergroups issue joint call to the Government of North Macedonia to adopt law on anti-discrimination

[unnofficial Macedonian translation below]

From: EP Intergroup on LGBTI Rights

EP Intergroup on Anti-Racism and Diversity (ARDI)

EP Intergroup on Disability

EP Intergroup on Children’s Rights

To: Prime-Minister of North Macedonia, Zoran Zaev

Deputy Prime-Minister for Political System and Intercommunity Relations, Artan Grubi

Minister for Labour and Social Policy, Jagoda Shahpaska

Brussels, 4 September 2020

Subject: Request to adopt the Law on Prevention of and Protection against Discrimination

Dear Prime-Minister of North Macedonia, Zoran Zaev,

Dear Deputy Prime-Minister for Political System and Intercommunity Relations, Artan Grubi,

Dear Minister for Labour and Social Policy, Jagoda Shahpaska,

We, the undersigned MEPs, would like to congratulate you on your recent successful parliamentary election, and we are looking forward to working with a government that will further prosperity in North Macedonia and its path towards EU integration, in particular as regards democracy, rule of law and fundamental rights. In this latter regard, we would like to take this opportunity to express our appreciation that the recently repealed Law on Prevention of and Protection against Discrimination (repealed by the Constitutional Court of North Macedonia in May due to a technicality) is among one of the new government’s priorities in the coming months. 

The repealing of this legislation has meant that North Macedonia currently does not provide sufficient protection from discrimination for all its citizens. As members of the European Parliament’s Intergroups on LGBTI rights, Anti-Racism and Diversity (ARDI), Disability and Children’s Rights, we are particularly concerned that the current lack of legislation negatively impacts the most marginalised people in society, such as Roma people, LGBTI persons, women, people living in poverty, people with disabilities and religious minorities.  

This law, which was approved by national experts and activists after years of tireless work, and was praised by the Venice Commission, the United Nations, the European Union and the OSCE-ODIHR, was exemplary in its protection of all citizens against discrimination. In addition, it contained protection based on a number of grounds, which fulfil commitments that are necessary for the continuation of accession talks between the EU and North Macedonia. This law is also the subject of a declaration for priority adoption signed by several parties and civil society organisations in North Macedonia.

Given the importance of this matter and the fact that the repeal has left these groups unprotected, we believe the situation is of utmost urgency. We therefore welcome the addition of this law to the governmental programme and urge you to fulfil the political commitment to adopt it as soon as possible and ensure that its implementing body – the Commission for Prevention and Protection from Discrimination – is established within the legal timeframe soon after the re-adoption of the law. 

Lastly, we are looking forward to cooperating with the new government during its accession on all issues addressing equality.

Yours sincerely, 


Премиер на Северна Македонија, Зоран Заев

Вицепремиер за политички систем и односи помеѓу заедниците, Артан Груби

Министерка за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска

Брисел, 4 септември 2020 година

Предмет: Барање за вклучување на Законот за спречување и заштита од дискриминација во програмата на новата влада

Почитуван премиере на Република Северна Македонија, Зоран Заев,
Почитуван вицепремиере за политички систем и односи помеѓу заедниците, Артан Груби,
Почитувана министерке за труд и социјална политика, Јагода Шахпаска,

Ние, долупотпишаните европратеници, би сакале да Ви честитаме за Вашите неодамнешни успешни парламентарни избори и со нетрпение очекуваме да работиме со влада која ќе го унапреди проспериретот на Северна Македонија и нејзиниот пат кон интеграција во ЕУ, особено во однос на демократијата, владеење на правото и темелните права. Во оваа насока, ние би сакале да ја искористиме оваа можност да ја изразиме нашата благодарност за тоа што неодамна укинатиот Закон за спречување и заштита од дискриминација (укинат од Уставниот суд на Република Северна Македонија во мај поради техничка причина) е меѓу еден од приоритетите на новата влада во следните месеци.

Укинувањето на овој закон значи дека Репулика Северна Македонија во моментов не обезбедува доволна заштита од дискриминација за сите нејзини граѓани и граѓанки. Како членови на Интергрупите на Европскиот парламент за ЛГБТИ права, Анти-расизам и различност, Попреченост и Правата на децата, особено сме загрижени дека сегашното отсуство на законодавство негативно влијае на најмногу маргинализираните луѓе во општеството, како што се Ромите, ЛГБТИ луѓето, жените, луѓето кои живеат во сиромаштија, луѓето со посебни потреби и религиозните малцинства.

Овој закон, кој беше одобрен од национални експерти и активисти по долги години неуморна работа, и беше пофален од Венецијанската комисија, Обединетите нации, Европската унија и ОБСЕ-ОДИХР, беше пример за заштита од дискриминација за сите граѓани и граѓанки. Уште повеќе, Законот обезбедува заштита од дискриминација врз голем број на основи, што пак ги исполнува обврските неопходни за продолжување на преговорите за пристапување на Република Северна Македонија во ЕУ. Овој закон е исто така предмет на Декларација за приоритетно усвојување потпишана од повеќе партии и граѓански организации во Република Северна Македонија.

Со оглед на важноста на оваа материја и фактот што укинувањето ги остави овие групи незаштитени, веруваме дека ситуацијата е од најголема итност. Следствено, го поздравуваме додавањето на овој закон во владината програма и ве поттикнуваме да ја остварите политичката заложба за негово усвојување што побргу, и да осигурате дека телото за негово спроведување – Комисијата за спречување и заштита од дискриминација – ќе се формира во законската временска рамка веднаш по повторното усвојување на законот.

Конечно, со нетрпение очекуваме да соработуваме со новата влада за време на нејзиниот пристап кон ЕУ во врска со сите прашања што се однесуваат на еднаквоста.

Со почит,


LGBTI Intergroup Bureau

Marc ANGEL, Co-Chair

Terry REINTKE, Co-Chair

Malin BJÖRK, Vice-Chair

Maria WALSH, Vice-Chair

Sophie IN’T VELD, Vice-Chair

Fabio CASTALDO, Vice-Chair


Anti-Racism and Diversity (ARDI) Intergroup Bureau

Cornelia ERNST, Co-Chair

Evin INCIR, Co-Chair

Samira RAFAELA, Co-Chair

Younous OMARJEE, Co-Chair

Hilde VAUTMANS, Vice-Chair


Children’s Rights Intergroup Bureau

Caterina CHINNICI, Co-Chair

David LEGA, Co-Chair

Hilde VAUTMANS, Co-Chair

Saskia BRICMONT, Co-Chair 


Disability Intergroup Bureau

José GUSMAO, Co-Chair

Katrin LANGENSIEPEN, Co-Chair

Mónica Silvana GONZÁLEZ, Co-Chair

Radka MAXOVÁ, Co-Chair

Anne-Sophie PELLETIER, Vice-Chair

Brando BENIFEI, Vice-Chair

Chrysoula ZACHAROPOULOU, Vice-Chair

Marianne VIND, Vice-Chair


Members of the Intergroups

Evelyn REGNER, Chair of the Committee on Women’s Rights and Gender Equality (FEMM)

Andreas SCHIEDER, Chair of the Delegation to the EU-North Macedonia Joint Parliamentary Committee (D-MK)

Alice KUHNKE

Alicia HOMS GINEL

Anna DONÁTH

Antoni COMÍN I OLIVERES

Daniel FREUND

Dietmar KÖSTER

Francisco GUERREIRO

Giuliano PISAPIA

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Irena JOVEVA

Isabel CARVALHAIS

Karen MELCHIOR

Kira Marie PETER-HANSEN

Magdalena ADAMOWICZ

Manuel BOMPARD

Margrete AUKEN

Marie TOUSSAINT

Marisa MATIAS

Milan BRGLEZ

Monika VANA

Nathalie LOISEAU

Olivier CHASTEL

Pernando BARRENA ARZA

Petra DE SUTTER

Rasmus ANDRESEN

Rosa D’AMATO

Sirpa PIETIKÄINEN

Svenja HAHN

Tanja FAJON

52 signatures