MEPs send message of support for marriage equality bill to the Czech Chamber of Deputies of Parliament

[Czech translation below]

Radek VONDRÁČEK,President (Speaker), Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic

Vojtěch FILIP, Vice-President, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic

Tomáš HANZEL, Vice-President, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic

Petr FIALA, Vice-President, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic

Tomio OKAMURA, Vice-President, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic

Vojtěch PIKAL, Vice-President, Chamber of Deputies, Parliament of the Czech Republic

Cc: Members of the Chamber of Deputies of Parliament of the Czech Parliament

Brussels, 28 April 2021

Subject: Support for the extraordinary session on the marriage equality bill

Dear President of the Chamber of Deputies of Parliament of the Czech Republic,

Dear Vice-Presidents of the Chamber of Deputies of Parliament of the Czech Republic,

Dear Members of the Chamber of Deputies of Parliament of the Czech Republic,

As Members of the LGBTI Intergroup in the European Parliament, a cross-party grouping of Members of the European Parliament working on equality for LGBTI people, we reach out to you today to send a strong message of support for marriage equality. The session the Chamber of Deputies of Parliament of the Czech Republic is scheduled to hold this week, if ending with a vote allowing the marriage equality bill to continue in the legislative process, has the potential to create a lasting effect that will not only be felt nationally, but across borders. 

If passed, the bill legalising marriage equality in the Czech Republic will strengthen societal cohesion by granting equal rights for all its citizens, including the right to form a family with a loved one and to have it recognised by the state as such. Children brought up by same-sex couples will in addition enjoy the same rights and legal protection as other children. Marriage equality has had tremendously positive effects in other EU Member States. Extending marriage to all couples in a spirit of support and acceptance can galvanise equality for all citizens of the Czech Republic and further define it as a country where the rights of lesbian, gay and bisexual persons are supported, respected and defended.

If passed, this bill will also have a cross-border effect. The Czech Republic would join the group of democratic countries adopting measures to extend the same rights to all citizens equally. Joining a growing number of countries in the EU, Council of Europe area and the world supporting equal rights for same-sex couples will send a political signal beyond the borders of the Czech Republic about its commitment to the values of freedom and equality.

We thank the Members of the Chamber of Deputies of Parliament of the Czech Republic for their consideration, deliberation and vote on this bill, which is of utmost importance for us.

In solidarity,


Věc: Podpora mimořádné schůze k návrhu zákona o rovnosti manželství

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

Vážení místopředsedové Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

Vážení poslanci a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

jako členové Skupiny LGBTI v Evropském parlamentu, což je mezistranické seskupení poslanců a poslankyň Evropského parlamentu zabývajícího se rovností LGBTI lidí, se na Vás dnes obracíme, abychom vyslali zprávu o podpoře rovnosti manželství. Schůze, kterou má Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky na programu tento týden, pokud skončí hlasováním umožňující novele o rovném manželství postoupit do dalších čtení, má potenciál vytvořit trvalý efekt, který bude pociťován nejen na národní úrovni, ale i přes hranice.

Pokud bude schválen, zákon legalizující rovnost manželství v České republice posílí společenskou soudržnost přiznáním rovných práv všem jejím občanům a občankám, včetně práva na založení rodiny s milovanou osobou a na její uznání státem. Děti vychovávané páry stejného pohlaví budou navíc požívat stejných práv a právní ochrany jako ostatní děti. Rovnost manželství má obrovský pozitivní dopad v ostatních členských státech EU. Rozšíření manželství na všechny páry v duchu podpory a přijetí, může podnítit rovnost všech občanů České republiky a dále definovat Českou republiku jako zemi, kde jsou práva leseb, gayů a bisexuálů podporována, respektována a bráněna.

Pokud bude schválen, bude mít tento zákon také přeshraniční účinek. Česká republika by se připojila ke skupině demokratických zemí přijímajících opatření k rozšíření stejných práv na všechny občany stejně. Připojením se k rostoucímu počtu zemí v EU, oblasti Rady Evropy a ve světě podporujících rovná práva pro stejnopohlavní páry, bude vyslán politický signál za hranice České republiky o jejím odhodlání prosazovat hodnoty svobody a  rovnosti. 

Děkujeme poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za jejich zvážení, rozvahu a hlasování o tomto návrhu zákona, který je pro nás nanejvýš důležitý.

S podporou,

Marc ANGEL, Co-Chair, LGBTI Intergroup (S&D)

Terry REINTKE, Co-Chair, LGBTI Intergroup (Greens-EFA, Vice-President)

Fabio Massimo CASTALDO, Vice-President, LGBTI Intergroup (EP Vice-President, Non-attached)

Liesje SCHREINEMACHER, Vice-President, LGBTI Intergroup (Renew Europe)

Malin BJÖRK, Vice-President, LGBTI Intergroup (The Left)

Maria WALSH, Vice-President, LGBTI Intergroup (EPP)

Marcel KOLAJA, EP Vice-President 

Michal ŠIMEČKA, Vice-President, Renew Europe 

Ernest URTASUN, Vice-President, Greens/European Free Alliance 

Gwendoline DELBOS-CORFIELD, Vice-President, Greens/European Free Alliance 

Kira PETER-HANSEN, Vice-President, Greens/European Free Alliance 

Alexandra GEESE (G-EFA)

Andreas SCHIEDER (S&D)

Anne-Sophie PELLETIER (The Left)

Cyrus ENGERER (S&D)

Dietmar KÖSTER (S&D)

Eleonora EVI (Greens-EFA)

Francisco GUERREIRO (Greens-EFA)

Gabriele BISCHOFF (S&D)

Hilde VAUTMANS (Renew Europe)

Karen MELCHIOR (Renew Europe)

Kim VAN SPARRENTAK (Greens-EFA)

Łukasz KOHUT (S&D)

Manuel BOMPARD (The Left)

Marianne VIND (S&D)

Markéta GREGOROVÁ (Greens-EFA)

Mikuláš PEKSA (Greens-EFA)

Niklas NIENASS (Greens-EFA)

Olivier CHASTEL (Renew Europe)

Patrick BREYER (Greens-EFA)

Pernando BARRENA (The Left)

Pierre KARLESKIND (Renew Europe)

Radka MAXOVÁ (S&D)

Rasmus ANDRESEN (Greens-EFA)

Robert BIEDROŃ (S&D)

Rosa D’AMATO (Greens-EFA)

Sandro GOZI (Renew Europe)

Saskia BRICMONT (Greens-EFA)

Silvia MODIG (The Left)

Sirpa PIETIKÄINEN (EPP)

Sophie IN’T VELD (Renew Europe)

Sylwia SPUREK (Greens-EFA)

Tanja FAJON (S&D)

Tilly METZ (Greens-EFA)

Vera TAX (S&D)